Bergskraft Bergslagen
Ekonomisk Förening
- Bli medlem -

 

Välkommen att söka medlemskap i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening.

Ni inbjuds härmed att söka medlemskap i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening. Medlemsinsats är 10 000 kr och årsavgiften för 2013 är 100 kronor för fysisk person och 500 kronor för juridisk person. Föreningens stämma beslutar årligen hur, och om över-skott skall fördelas mellan verksamhet och utdelning till medlemmarna, i proportion till betald insats.

Vid utträde har avgående medlem rätt till återbetalning av insats i relation till föreningens ekonomiska status vid tidpunkten för utträdet, dock maximalt erlagd insats.

Bakgrund
Den 4 april 2005 beviljade Nutek Ljusnarsbergs kommun medel från Europeiska regionala strukturfonden att driva projekt Bergskraft under tre år. Syftet med projektet var att skapa tillväxt genom bergsbruk.Tidpunkten för projektstart var mycket lämplig eftersom intresset för ”mineraliska råvaror” under tiden efter 2005 formligen exploderade och åter satte Bergslagen i rampljuset för prospektering och nya planer på investeringar i gruvor och bergsbruk. Under perioden 2005-2007 tiodubblades antalet undersökningstillstånd i Bergslagen.

Den kraftiga ökningen har av den tillståndsgivande myndigheten Bergstaten delvis tillskrivits projekt Bergskraft, som jobbade aktivt för att marknadsföra Bergslagen och sprida information om prospekteringspotentialen i området, och i mars 2008 beviljades det treåriga projektet ”Bergskraft Bergslagen” med finansiellt stöd av 13 kommuner, fyra länsorganisationer, Örebro Universitet och strukturfonderna i Östra och Norra Mellansverige m.fl. finansiärer.

I det nya projektet fortsatte marknadsföringen av Bergslagens prospekteringspotential och samtidigt förstärktes arbetet med tillämpad forskning och utveckling av nya kommersialiseringsbara idéer för efterbehandling av förorenad gruv- och industrimark samt fortsatt uppbyggnad av ett testfält för tillämpad forskning vid den nedlagda Ljusnarsbergsgruvan.

I januari 2011 startade sedan det treåriga projektet ”Bergskraft 11•13”. Projektet utgår ifrån den upparbetade och solida plattform som byggdes upp under tidigare projektperioder. Bergskraft 11•13 har som övergripande mål att verka för att regionens resurser inom bergsbruket och relaterade områden nyttjas i större utsträckning och skapar tillväxt och nya arbetstillfällen.

Bergskraft 11•13 arbetar inom tre samverkande områden:
• Bergsbruk
• Bergsbruksrelaterat Miljöarbete (BrMiljö)
• Bergslagsregional Utvecklings- Strategier och Aktivitetsplaner (BUSA)

Mer information om Bergskraftprojekten kan dels fås via Bergskrafts hemsida (www.bergskraft.se) samt på begäran (stefan.sadbom@bergskraft.se) kan slutrapporter etc tillhandahållas i digitalt format.

Den ekonomiska föreningen
Under projekttiden för Bergskraft Bergslagen uttrycktes önskemål från finansiärer och aktörer att projektets verksamheter skulle fortgå efter projektperioden. Därför bildades i september 2009 ”Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening”. En förening öppen för såväl fysisk som juridisk person och som bedriver aktiviteter/verksamheter som syftar till att främja hållbar utveckling och tillväxt i Bergslagen med utgångspunkt i Bergsbruk och miljöteknik samt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (stadgar bifogas).

Föreningens vision är ekonomisk tillväxt för såväl regionen, medlemmen och näringslivet samt att föreningen kommer att bli en plattform där regionens aktörer kan samlas för att stödja, delta i och initiera projekt, aktiviteter, samverkan och kommersiell verksamhet med Bergsbruk och Bergsbruksrelaterat miljöarbete som bas.

För att kunna ta tillvara alla möjligheter har föreningen två helägda bolag, ”Bergskraft Bergslagen AB”, och ett socialt företag; ”Bergskraft Bergslagen Service AB” vilka kan agera som affärspartners i samarbete med industri och investerare.

Föreningen driver också egna projekt i samarbete med andra aktörer och finansiärer såsom t.ex. Leader och enskilda organisationer och kommuner/länsorganisationer.*

Föreningen har sommaren 2013, 28 stycken medlemmar, varav 10 är kommuner, 11 är privatpersoner och 7 är aktiebolag.

Föreningens styrelse ser goda förutsättningar att i samarbete med nationella, regionala och lokala företag, nätverk och organisationer, Örebro Universitet samt andra lärosäten under lång tid framåt bedriva projekt i föreningsform samt kommersiell verksamhet i bolagsform.

Lotta Sartz
VD
Bergskraft Bergslagen Ekonomisk FöreningFör mer information kontakta:

Lotta Sartz
VD, Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening
lotta.sartz@bergskraft.se
072-721 57 01
Bo Wallströmer
Ordförande Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening
bo.wallstromer@ljusnarsberg.se
0580-805 21


Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förenings stadgar >>

Ansökningsformulär >>

AKTUELLT

2014-01-15
Bergskraft 11•13 - arbetet går vidare
Nyhetsbrev Dec 2013>>

2013-11-18
OBS!
Gruvligt! med Bergskraft 11•13
Mer information >>
Boka direkt >>

2013-07-08
Vad händer efter Bergskraft 11•13? Läs mer i det senaste nyhetsbrevet.
Nyhetsbrev Juni 2013 >>

2013-05-06
"Gräver efter jobb"
NA Affärsliv, 2013-03-15 >>

2013-01-29
"Forskning om Högens hemligheter", läs om skolprojektet HögLösningar i Kvarntorp, www.kumlanytt.se>>

2013-01-04
Gruvnäringen behöver arbetskraft! Läs mer om kompetensbehov och kartläggning av utbildningsutbud under fliken Bergskraft 11•13 och Kompetensbehov >>

2012-12-14
Läs det senaste om Bergskraft 11•13
Nyhetsbrev Dec 2012 >>

2012-12-11
Två nya rapporter från Bergskrafts följeforskning har nu publicerats.
Läs mer på Bergskrafts Följeforskning >>

Till Nyhetsbrev arkiv >>

Till BK-Nytt >> Blogg

Tillväxtverket 2013-04-23